Laulibas diirdana jauniem pariem

Katru gadu tûkstoðiem laulâto pâri nolemj izjaukt, pat nemçìinot saglabât attiecîbas. Kad ðíiet, ka nekas mûs vairs nesaista, mçs izvçlamies çrtu izeju, kas ir laulîbas ðíirðana, savstarpçji vienojoties. Viss var notikt pusstundas laikâ, patiesîbâ mçs esam vairâk brîvi, mçs varam arî atgriezties apgrozîbâ. Lielâkâ daïa laulîbas ðíirðanu nâk no galvâm, kuru laulîba ir mazliet vecâka par pieciem gadiem. Problçma ir pçdçjâ, ko mçs nerunâjam par ikdienas dzîvi, kas mums ir nepiecieðama, lai dalîtos ar citu personu. Tomçr mums ir jâsasniedz pusceïð, izstrâdâjot kompromisu jebkâdâs attiecîbâs.Vai pieaugoðajâm problçmâm valstî tomçr ir jârada ðíirðanâs? Protams, ne. Kâzu konsultâcijas ir joma, kurâ mçs varam atrast padomus par daudzâm reakcijâm uz jautâjumiem, kas mûs traucç. Vizîtes laikâ terapeits spçlç starpnieka lomu, kurð mûs mâcîs, kâ runât, sagaidît un attîstît cîòu par to, kas mûs saistîja. Visbieþâk mûsu neveiksmes iemesls ir komunikâcijas problçmas, kas runâ par partneru atðíirîgajâm vajadzîbâm dzimuma, naudas izðíçrdçðanas un bçrnu audzinâðanas situâcijâs. Ir arî vieta, kur mçs vienkârði nezinâm mûsu jauno pusi labi. Ðâdâ gadîjumâ mçs veicam nesaderîbu.Vai arî agrâk mçs nepamanîjâm daþus uzvedîbas veidus, kas mûs sagrauj un sagrauj, vai ka viòi ir sastapuðies kopîgi dabiski. Tâ kâ cilvçki pastâvîgi mainâs un prâts arî ir atkarîgs no ðî mehânisma, un daþreiz mûsu sirds ar partneri vienkârði pârvçrðas zaudçtâs uzticîbas rezultâtos. Diemþçl Polijâ joprojâm ir stereotipi, kas norâda, ka kâzu terapija ir cita kauna un skaistums, bet mçs nevaram palîdzçt viens otram. Tas ir slikts aplis, kuram ðíirðanâs telpâ bieþi ir tieðs finâls.