Lietus apicrbu rathotajs

Ling Fluent Ling Fluent . ātra un efektīva svešvalodas mācīšana tiešsaistē

Sestdien notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja milzîgu skatîtâju, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçts displejs bija visstingrâkajâ stâvoklî, un pilnîba tika veikta bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs ir balstîts uz pilnîgi uzticamiem un vâjiem audumiem ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislielâko iespaidu ir radîjuði gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas pilnîbâ izveidoti tamborçti. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar ðïûdçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izrâdes notika jaunâ iemesla dçï sagatavota skaista kâzu kleita. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât tika izsolîtas vairâkas drçbes no vistâlâkâ kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pieðíirti vienkârðai bçrnu namam. Jâuzsver, ka ðis vârds ar nepacietîbu atbalsta daþâdas labas un pârliecinâtas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir pârdevuði savus produktus un kâ izsoles priekðmets pat bija apmeklçjums savâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija nonâks augiem tikai maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu noderîgas kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos.Polijas apìçrbu zîmols ir unikâls starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, jaunajâ, pirmkârt, daudzos vieglâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Kâds katra nosaukuma periods plâno kolekcijas apmaiòâ ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir agri no rîta, ir gatavi no rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Ðî darba ietekme daudzus gadus âtri tiek galâ ar lieliem klientiem, kâ rezultâtâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par to, nav pieminçti daudzi ieguvumi, ko tas ir saòçmis, un to, ko viòi cenðas teikt, ka ziòas ir visaugstâkâ cena.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas medicînas apìçrbs