Lukturis 3r12

Lukturi ir nelielas ierîces, kas atvieglo lomu nozîmei ar ierobeþotu piekïuvi gaismai. To îstenoðana ir ârkârtîgi liela, pateicoties vçl modernâkiem tehnoloìiskiem risinâjumiem. Ir pieòçmumi un vietas, kur ðo apgaismojuma avotu izmantoðana ir obligâta, un to struktûra tiks iegâdâta milzîgai izmantoðanai.

Materiâls, piemçram, antistatisks, elastîgs materiâls, ïaus to nepârtraukti izmantot, bet gumijas objektîva vâciòð to pasargâ no bojâjumiem. Labi ikdienas lietoðanai, kâ arî slçdzis, kas ïauj pievienot to arî no darba cimdiem, ïauj izvçlçties jebkuru gaismas staru kûli.

Akumulatora enerìijas izmantoðana ir efektîvs un droðs risinâjums, jo îpaði vietâs, kur to lietoðanai ir nepiecieðama zinâma un turpmâka rîcîba. Ðîs zibspuldzes ir aprîkotas ar otriem enerìijas patçriòa râdîtâjiem, pçdçjais ir ïoti noderîgs, jo îpaði produktos, kas notiek sareþìîtos apstâkïos. Pateicoties LED spuldzes izmantoðanai, ir panâkta izcila ðî trauka veiktspçja un izturîba.

Atex deglis saprata, ka priekðçjâs grupâs ir vairâk. Tie nodroðina darbîbu îpaðos apstâkïos, un tâs saspringums dod iespçju izmantot iegremdçðanu atseviðíâ mçraparâtâ. Ðis lukturis jâdara pçc divu lîmeòu apgaismojuma jaudas. Ðis gaismas avots, pateicoties elastîgas joslas izmantoðanai, ïauj to turçt tieði uz galvas, kâ arî uz aizsargíiveres.

Jaunâkie tehnoloìiskie risinâjumi, kas tiek izmantoti ðo gaismas avotu raþoðanâ, ïauj veikt plaðu darbîbu klâstu, kas darbojas ar saviem pakalpojumiem. Ðâdu iekârtu raþotâji arî cenðas iesniegt visus nepiecieðamos sertifikâtus, kas ïauj ðo produktu plaði izmantot.