Luminiscences spuldze t8 120cm

Ir milzîgs daudzums ierîèu, kas apgaismo apgaismojumu. Ðâdu iekârtu dzçrieni ir luminiscences spuldzes, ko parasti sauc par luminiscences spuldzçm. Gaismas emisija tajâs pirmâm kârtâm ir elektronu izdalîðanâs gâzes izplûdes laikâ un fluorescence, kas darbojas fosforâ.

Ðâdi risinâjumi ir termoelektronu nozîme, un ðeit mçs runâjam par K1 un K2. Ðâ mehânisma laikâ tiek radîts ultravioletais starojums, kas ir delikâts acîm. Ðis starojums nokrît uz fosfora, un, kad tas nokrît, tas spîd spîdumu, kas mums raksturîgs. Jâatceras, ka luminiscences spuldzçm pirms aizdedzinâðanas ir jâkarsç elektrodi. Tad ir patieðâm karsts aizdegðanâs. Turklât, lai luminiscences spuldze tiktu aizdedzinâta, ir nepiecieðams starteris, drosele un kondensators.Luminiscences spuldzçs ir stroboskopisks efekts, ko sauc par gaismas mirgoðanu. Viòð ir spriedzes maiòas procesâ. Ðî bîstamâ parâdîba parasti dzîvo vietâs, kur kaut kas strauji grieþas, nejauði ir motors vai darbgalds. Ðâ notikuma novçrðanas projektâ jâizmanto sistçma, kas aprîkota ar divâm vai trim luminiscences spuldzçm, un tad tâm jâbût piegâdâtiem ar daïçju spriegumu.Tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm ir daudz priekðrocîbu. Viòi, pirmkârt, tçrç daudz mazâk enerìijas, un ðâdas lampas iegûðana tiek âtri atmaksâta, it îpaði, ja tâ ilgu laiku bûs pakïauta telpai - iespçjams, neizslçdzot to. Luminiscences spuldze izmanto lîdz pat piecâm reizçm mazâk enerìijas nekâ parastajai spuldzei.Luminiscences spuldzes darba laiks, protams, ir atkarîgs no tâ lîmeòa. Iespçjams, ka tas ilgu laiku dod priekðroku, un tad mçs parasti to neieslçdzam un neizslçdzam.Luminiscences spuldzes rada ïoti mazâk gaismas, bet kopâ tâs padara tâs ekoloìiskâkas. Turklât luminiscences spuldzes ir plaði pieejamas. Tos var iegût gandrîz jebkurâ veikalâ. Tie nav ïoti dârgi nekâ tradicionâlâs dienasgaismas spuldzes, kas ir viòu galvenais trûkums.