Modes balta rokassomas

Ðonedçï beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði apvienoðanâs sezonai. Starp auditoriju varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçta izstâde bija mazâkâ elementâ, un viss gâja bez ðíçrðïiem. Ceïâ mçs varçtu apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras, rokâm gatavotas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi mierîgus un gaisîgus audumus ar lielâm krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnas, lina un zîda. Mûsu reportieri visvairâk satraukti par elastîgiem, krâsainiem maxi svârkiem tamborçðanas kolekcijâ. Blakus viòiem arî viòus ietekmçja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar rokassomiòâm un izðûtu bikini. Jaunâm drçbçm sievietçm piedâvâtie dizaineri, cita starpâ, cepurçjuði ar lielâm apïa malâm, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes bija izsole par skaistu kâzu kleitu, kas îpaði sagatavots ðim cîòam. Kleita tika dota personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daudzi no jaunâkâs kolekcijas. Ienâkumi no ðîs izsoles tiks pârskaitîti uz jûsu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un bagâtîgas darbîbas. Tâs îpaðnieki ir vairâkkârt piedâvâjuði savus produktus pârdoðanai, un, kad izsoïu priekðmets bija pat apmeklçjums kâdai rûpnîcas personai.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija kïûs par uzòçmumu maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ deklarâcijas atðíiras no stacionârajâm.Mûsu apìçrbu zîmols ir viens no nozarei nozîmîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Jebkurâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tas nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjâ lielâkâ daïa no visiem skaistâkajâm drçbnieku, tçrpu un dizaineru. Katru brîdi ðis uzòçmums domâ kolekcijas sadarbîbâ ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâri, ka pat pirms noliktavas atvçrðanas tie, kas ir gatavi atmest no rîta, ir gatavi lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas ir iegûtas no ðîs dienas.Ðîs personas ietekme no daudziem gadiem ir bijusi ïoti populâra patçrçtâju vidû, kâ rezultâtâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa neiziet, nemaz nerunâjot par ïoti apmierinâjumu, ko viòa ir saòçmusi, un, kâ viòi saka, ka ziòas ir visaugstâkâ cena.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjais apìçrbs Ðèecinâ