Modes dovu putns 2017

Sareþìîtajâ sestdienâ tika sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bûs gatavi nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta visaugstâkajâ gaismâ, un viss gâja bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai cieti un maigi audumi ar augstas krâsas krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika piesaistîti gaisîgi, krâsaini maxi svârki no tamborçta gatavâ daudzuma. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Lai iegûtu vieglu apìçrbu, dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem brimiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas tika sagatavota arî mûsdienîgai lietai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas mazas drçbes no jaunâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjâs izsoles, tiks noteikti kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas pievilcîgas un funkcionâlas darbîbas. Mçs jau vairâkkârt esam saglabâjuði îpaðnieku paðu preèu pârdoðanai, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums kâdâ konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies raþotnçs maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ atvçrtas kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos.Vietçjais apìçrbu zîmols ir dzçriens starp vispilnîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ nozarç. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas katrâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku modernâ, pirmkârt, ïoti skaistâ drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi ðo vçrtîbu veido kolekcijas sadarbîbâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir pârsteidzoðs atzinums, ka pat pirms veikala palaiðanas tâs ir gatavas garâ rindâ, kas ir sagatavota no atseviðías rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma raksti daudzu gadu garumâ rada lielu popularitâti lietotâju vidû, arî laukos, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, es nedomâju, ka nemaz nerunâjot par viòa nopelnîto atalgojumu un kas meklç peïòu, ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs