Modes dovu scenarijs

Mûsdienu sestdienâ notika modernâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcijas moderns displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri izvçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði integrçjoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Pulçtais ðovs dzîvoja vâjâkajâ vietâ un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu lomas tika izmantotas tikai interesantiem un delikâtiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Viòi cienîja cieòu, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm, kâ arî izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un skaistiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota îpaði ðim nolûkam izveidotas skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât vairâkus jaunâkâs kolekcijas apìçrbus izsolîja. Pçdçjâ izsolç gûtie ienâkumi tiks nodoti neatkarîgai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un pozitîvas darbîbas. Tâs lietotâji vairâkkârt ir piedâvâjuði savas dziesmas izsolç, un tad, kad pârdoðanas vieta bija pat pçdçjâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðodien tiks atvçrta uzòçmumiem maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmolam ir atvçrts datoru veikals, kurâ bûtu lçtas kolekcijas, kas atðíiras no stacionârajiem komplektiem.Polijas apìçrbu zîmolam ir dzçriens starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, jo îpaði daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Laiku pa laikam ðis uzòçmums raksta kolekcijas sadarbîbâ ar izciliem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik plaði pazîstamas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas agri rindâs no rîta. Ðîs kolekcijas iznâk ðajâ labajâ dienâ.Paðreizçjâs vienîbas produkti no daudziem gadiem ir ïoti populâri klientu vidû, gan iekðienç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem ieguvumiem, ko tâ ir sasniegusi un kas nosaka, ka rezultâti ir visaugstâkie.

NonacneNonacne - Labâkâ dabiskâ formula pûtçm!

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava