Modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ tika sagatavots vietçjâs apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja neskaitâmu skatîtâju daïu, kas izvçlçjâs redzçt, ko dizaineri bija izdarîjuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi plânotais ðovs norisinâs mazâkajâ brîdî, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To vçrtîbas balstîjâs uz pilnîgi spçcîgiem un vieglajiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislielâko iespaidu darîja gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçðanas. Ar viòiem prieku izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Nopietniem apìçrbiem dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar atbilstoðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes tika izsludinâta skaista kâzu kleita, kas tika darîta par jaunu iespçju. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. No ðîs izsoles gûtie ienâkumi tiks pieðíirti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas funkcionâlas un draudzîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atbildçjuði uz izsolçm ar saviem izstrâdâjumiem, un, kad pârdoðanas materiâls bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Kompânijas pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija veikalos ieradîsies jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datoru veikalu, kurâ bûs pieejamas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Apìçrbu zîmols ir dzçriens no âtrâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pçdçjos visvairâk labâkajos drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Katru reizi, kad ðis zîmols palîdz apkopot milzîgus poïu dizainerus. Ðîs kolekcijas ir tik ïoti veiksmîgas, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir gatavi no rîta, uzzina par garâm rindâm. Ðîs kolekcijas iziet vienâ dienâ.Ðîs personas ietekme no daudzu gadu garumâ aizòem lielu klientu, arî reìionâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par daudzajâm saòemtajâm balvâm, kas apliecina, ka preces ir augstâkâs cenas.

Diet StarsDiet Stars Efektīvs un ļoti garšīgs veids, kā zaudēt svaru

Skatiet mûsu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs