Neauglibas kompensacija

Vai, pirmkârt, vai jebkuras citas neparastas situâcijas dçï mçs domâjam par kâdu, ar kuru mçs gribam pavadît pârçjo mûsu dzîvi. Kad mçs esam pieòçmuði rezolûciju par laulîbu un sociâlo dzîvokli, mçs vçlamies bût mûsu paðu mierinâjums. Ðodienas dzîves temps, visuresoða elektronika, neveselîga pârtika ir visa viòa veselîbas perioda laikâ, un tâ ir mâksla, lai iedomâtu bçrnu.

Kad otrajâ mçnesî nokïûst un persona vçl nespçj iestâties stâvoklî, ir sagaidâms, ka daudzi pâri iegûs konkrçtus pasâkumus, lai atvieglotu risinâjumus no ðîs pozîcijas. Kur sâkt, kad mçs nevaram gaidît bçrnu zinâmâ mâjâ? Sâkumâ piemçrots risinâjums bûs Krakovas neauglîbas diagnoze, kas nodroðina visaptveroðu darbîbu paðreizçjâ zonâ. Diagnoze ir pilnîgi nepiecieðama visu terapeitisko aktivitâðu pieòemðanai. Pateicoties tam, mçs zinâm, kurð pâris raksturo veselîbas problçmas, kâ arî tad bûs spçcîgi turpinât dziedçt. Pretçji kïûdainai pârliecîbai par apcietinâjumu sabiedrîbâ neauglîba ne vienmçr nozîmç, ka mûsdienu dâma ir problçma ar savu íermeni. Jo îpaði tas ir cilvçka stâvoklis, tas neïauj audzçt pçcnâcçjus. Ne daudzi no viòiem spçlç datora priekðâ, atgrieþas mâjâs ar automaðînu un apsçdâs pie datora, skatoties uz ekrâna, lîdz naktim. Tas nepalielina spermas kvalitâti. Ierîces emitçtais siltums un elektromagnçtiskie viïòi ir bîstami spermai. Dzerot alkoholu (pat mçrenâ daudzumâ vai smçíçjot cigaretes, mçs ietekmçjam arî neizdevîgo stâvokli attiecîbâ uz auglîbu. Tik dârgais cilvçks, nevainojiet savu mîlestîbu, ka nevarat iestâties grûtniecç. Kad dârgâka bçrna gaidîðanas laiks kïûst ilgâks, jûs varat viegli nervçties. Daudzi pâri, pateicoties ðai atdalîðanâs procesam, ir daïa no veidiem, tâpçc pirms riskantu lçmumu pieòemðanas dodieties pie speciâlista, kas diagnosticçs jûsu problçmu un atbrîvos jûs no bçrna aprûpes.