Negativas literaturas emocijas

Visiem mums daþreiz ir sliktâki laiki dzîvoklî, daþreiz nomâkti vai satraukti. Bieþi vien ðâdas valstis ir sliktu un stresa notikumu rezultâts Polijas rîcîbâ, kam mums nav ietekmes. Mîïotâ cilvçka nâve, drauga zaudçðana, laulîbas ðíirðana, slimîba, zaudçjums vai darba maiòa - var bût daudz iemeslu garîgâs veselîbas traucçjumiem. Tas ir vienkârði, ka ðâdu formu ietekmç mçs jûtamies pârspîlçti, nomâkti un grûti. Bet ðâdai valstij paðam, laika spçkos, vajadzçtu pâriet agrâk vai vçlâk. Kâ braukt, kâ tas tieðâm nenotiek?

Vai jûs jûtaties pastâvîgi nomâkts un pârspîlçts, slikti garastâvokïi turpinâs visu nedçïu? Vai jûs sâkat zaudçt kontaktu ar dârgiem cilvçkiem vai neievçrot savus mçríus? Atcerieties, ka ne katrs brûces sevi dziedina. Daþreiz mums jâvçrðas pie profesionâlas palîdzîbas - ar to nekas nepareizi. Kad negatîvo notikumu ietekme pâròçma jûsu dzîves aprûpi, garîgâs veselîbas klînika var bût noderîga.

Piemçram, psihologs, psihiatrs, seksologs, psihoterapeits, psihologa, profesionâla un sertificçta ârsta darbs. Ar savâm îpaðîbâm varat izveidot kompetentu padomu un atbalstu. Pretçji plaði izplatîtajam viedoklim ðo ârstu palîglîdzekïi nav rezervçti, bet cilvçkiem, kas cieð no nopietnâm psihiskâm slimîbâm - gluþi pretçji - ikvienam, kurð ilgu laiku ir bijis nervozs par garîgâs jomas problçmu, pat ja simptomi nav ïoti piemçroti. Sliktas garastâvokïa neievçroðana var izraisît tâdas slimîbas kâ depresija un neiroze. Tâs ievçrojami samazina pacientu pelnîðanu, un, lai gan tâs ir daudz ârstçjamas, terapija var dzîvot tik ilgu laiku.

Pirmajâ apmeklçjumâ garîgâs veselîbas klînikâ jûs varçsiet tikties ar psihologu konsultâciju sanâksmç. Ðâda sanâksme tiek diagnosticçta, sniedzot palîdzîbu un nosakot turpmâkas darbîbas, ko var izmantot, piemçram, psihiatra lietoðanai vai psihoterapijas uzsâkðanai ar terapeitu.