Nodokiu revizija cik gadus atpakai

Turpmâkie periodi, kad finanðu ierîces ir norâdîtas ar likumu. Tâdçï tâs ir elektroniskâs iestâdes, cilvçki, kas reìistrç ienâkumus un nodokïu summas, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas. Par savu deficîtu darba devçju var sodît ar lielu finansiâlu sodu, kas ievçrojami palielina viòa ienâkumus. Neviens negrib riska kontroli un naudas sodus.Bieþi vien nav lepns, ka uzòçmums tiek pârvaldîts nelielâ teritorijâ. Îpaðnieks pârdod savus izstrâdâjumus bûvniecîbâ, savukârt noliktavâ viòð to saglabâ kâ vienîgo brîvo telpu, tâpçc, kur ir galds. Fiskâlâs ierîces ir vienlîdz obligâtas, ja veikalâ ir liela tirdzniecîbas telpa.Gluþi pretçji, tas neattiecas uz stacionâriem cilvçkiem. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs nodarbojas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un pilnu aprîkojumu, kas nepiecieðams tâ plaðai izmantoðanai. Tie ir pieejami tirgû, mobilie kases aparâti. Tie rada zemus izmçrus, izturîgus akumulatorus un uzticamu servisu. Forma atgâdina terminâïus maksâðanai ar maksâjumu karti. Tâpçc tas nodroðina augstu produkcijas izlaidi mobilajai raþoðanai, un, piemçram, tad, kad mums personîgi jâdodas uz tipu.Fiskâlâs ierîces ir raksturîgas arî paðiem saòçmçjiem, bet ne investoriem. Pateicoties izdrukâtajam kvîtim, klients cer iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Galu galâ ðis kvîts ir labs pierâdîjums par preèu pirkðanu. Ir arî sertifikâts, ka darba devçjs veic juridisko darbu un izdod nodokïus par precçm un pakalpojumiem. Kad mçs saòemam iespçju, ka veikalâ esoðais kases aparâts ir izslçgts vai ir dîkstâvç, mçs varam ziòot par to birojam, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret uzòçmçju. Tâ saskaras ar ïoti lielu naudas sodu un bieþâk pat tiesu.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît uzòçmuma ekonomisko situâciju. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, bet mçneða laikâ mçs varam izdrukât visu kopsavilkumu, kas mums precîzi parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam brîvi pârbaudît, vai kâda no komandâm pârkâpj savu naudu vai vienkârði, vai mûsu veikals ir izdevîgs.

Rezerves daïas fiskâlajâm valûtâm