Nomas reiistra uzturcdana

Pienâkums reìistrçt datus, izmantojot tieðsaistes ierîci, divus tûkstoðus septiòpadsmitajâ gadâ izveidojot kases aparâtu, veiks visi uzòçmçji, kas veic finanðu kampaòas un piedâvâ savus aktîvus arî uzòçmumiem, kuriem nav reìistrçtas finanðu darbîbas, un vienreizçjiem lauksaimniekiem. Fiskâlo summu izmaiòas sâkas pakâpeniski.

Ðajâ gadâ 2015 pieðíirtas likumdevçja atcçla ðíîduma operatorus no pienâkuma veikt elektroniskos ierakstus vienîbâm, kuru vidû redzçja klaju pârkâpumu. Ðie pârkâpumi izraisîja galvenokârt nepietiekamas ziòoðanas faktisko tirdzniecîbas nosaukuma kampaòas, lai ietilptu divdesmit tûkstoði cirkulâcija, panâkumi, kas nesekoja pienâkumu glabât uzskaiti par preèu un naudas palîdzîbu, izmantojot POSNET un maksât par to, izmantojot èeku. Industries, kas, visticamâk, lai ïautu ðo noziedzîgo nodarîjumu veidu, saskaòâ ar Finanðu ministrijas par veidiem automobiïu, transportlîdzekïu diagnostikas stacijas, ârstiem, zobârstiem, frizieriem un darbina çdnîcâs vietâs un ðo iestâþu pârvaldîto izglîtîbas iestâdçs. Likumdevçjs arî apgalvo, ka ieraksts par apgrozîjuma visiem komersantiem, kas piedâvâ pakalpojumus, patçrçtâjiem nav reìistrçtu uzòçmçjdarbîbas un vienotas likmes lauksaimniekiem bûs nozîmîgs solis beigâs palielina pârredzamîbu un konkurçtspçju tirgû, kâ arî iespçju klusâka un patîkamâku, lai veiktu savas patçrçtâju tiesîbas tiesâ. Kopâ ar ceturto punktu regulas jautâjumâ, iestâdes, kas sniedz pakalpojumus, lai strâdâtu mainît riepas, pieredzi un tehniskâs apsekoðanas un nodokïu konsultanti, frizieri un kosmetologi ir pienâkums uzstâdît âtri kases kopâ ar janvâra pirmajâ dienâ, 2017. Ðâdos gadîjumos, uzòçmçji nav iekïauti îpaði noteikumi, ir vienâds ar laiku, divu mçneðu laikâ no brîþa, kad tiek pârsniegts divdesmit tûkstoðus zlotu uzstâdît kases.