Notiriet to kas tas ir

Kopð rûpniecisko nozaru straujâ attîstîba, kas saistîta ar katru izstrâdâjumu apstrâdi un otrâ materiâla veidu, raþotnes cînâs ar pârmçrîgas apputeksnçðanas punktu fonâ. Komplikâcijas ar esoðajâm saistîbâm ir ne tikai ieinteresçtas raþoðanas zâles droðîbâ, jo, kâ jûs zinât, daudzi rûpnieciskie putekïi ir arî uzliesmojoði, iespçjams, ar sprâdziena vai ugunsgrçka iespçjamîbu.

Bet arî ârkârtîgi svarîgs jautâjums ir to darbinieku veselîba, kuri ir pakïauti putekïu piesâròojuma negatîvajai ietekmei. Kâ liecina pçtîjumi, spçlçðana pârmçrîgi putekïainâ telpâ dodas uz daudzâm slimîbâm, sâkot ar problçmâm ar elpoðanas centru un plauðâm vçþa gadîjumâ.Tâpçc, rûpçjoties par darbinieku veselîbu un komfortu, kâ arî domâjot par aizsardzîbu darba apstâkïos, uzòçmumi iegulda arvien identiskâkâs putekïu nosûkðanas sistçmâs. Tirgû ir daudz uzòçmumu, kas veic visaptveroðu putekïu savâkðanas sistçmu uzstâdîðanu. Tiek veidoti individuâli projekti, kuros tiek izmantoti konkrçtâ raþoðanas veikala vajadzîbâm pielâgoti risinâjumi.

Papildus ciklona putekïu separatoriem tiek izmantoti auduma filtri. Gaisa attîrîðanas tehnoloìijas ir atkarîgas no putekïu veidiem, ar kuriem birojs nodarbojas.Tiek uzskatîts, ka asinâðana, slîpçðana un pulçðana rada viskaitîgâkos putekïus. Citi putekïu veidoðanâs avoti ir procesi, kas ir saistîti ar koksnes, biomasas, stikla, keramikas, kaïía, metalurìijas vai ieguves rûpniecîbas apstrâdi. Tagad, kad ir zinâms, ka putekïu iedarbîba ir ïoti kaitîga cilvçka veselîbai, un bieþi cilvçki putekïainos apstâkïos cieð no arodslimîbâm. Ðâ iemesla dçï ir nepiecieðams pçc iespçjas âtrâk censties plânot putekïu samazinâðanu darba jomâ.

Jaunâs filtru sistçmas spçj nodroðinât pilnu komfortu un skaistu droðîbu grâmatai par uzòçmçjdarbîbu, kurâ rodas pârmçrîgs putekïu piesâròojums. Putekïu noòemðana ir svarîgs nosacîjums ðâda uzòçmuma veiksmîgai darbîbai, tâpçc nav vçrts ietaupît uz filtrçðanas sistçmâm, un ir vçrts ieguldît vislabâkajâ instalâcijâ. Polijas laukumâ ir vairâki uzòçmumi, kas specializçjas dezinfekcijas iekârtâs, kurâs izmanto attâlâs tehnoloìijas un risinâjumus. No sareþìîtâm modulârajâm sistçmâm lîdz neatkarîgâm hibrîda iekârtâm.