Obligats kases aparats no 2016 gada

Noteikumi par kases aparâtiem tiek mainîti katru gadu, jo tos raksturo finanðu ministrs. Jâbût iespçjai reìistrçt kases aparâtus, kas nepiecieðami uzòçmuma produktu pârdoðanas dokumentçðanai. Ðogad cilvçki, kas bûs atbildîgi par ðîs iekârtas îpaðumtiesîbâm, bûs vçl vairâk. Atteikðanâs no kases bûs interese fiziskâm personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, un to ieplûde nepârsniedz divdesmit tûkstoðus zlotu. Daudziem vârdiem ir reâla problçma, jo kases aparâta iegâde ir milzîgs rçíins.

Liels skaits jauno uzòçmçju ir arî kases servisa koncepcija. Ja plânojat savu vârdu, jums jâatceras, ka risinâjuma summa tiek aprçíinâta proporcionâli uzòçmuma dibinâðanai. Tas pierâda, ka, ja esat dibinâjis uzòçmumu gada laikâ, kâ pierâdîjumu par brîvdienu statusu, summa, kas atbrîvo jûs no kasieres, tiks uz pusi samazinâta. Ir arî nozares, kurâs darbojas uzòçmumi, kas izmanto noteikto absolûtu kârtîbu, lai izmantotu kases aparâtus, bez ienâkumu summas. Galu galâ, viòi ir pilnas vienîbas, kas piedâvâ elektronisko aprîkojumu no lielâkajiem (ledusskapji, elektriskâs plîtis, veïas maðînas, trauku mazgâjamâs maðînas jaunâkajiem, ti, telefoniem, mp3 atskaòotâjiem, klçpjdatoriem, planðetdatoriem vai CD, tikai DVD. Ðo seku kopumâ ietilpst visas automaðînas tîmekïa vietnes. Nav svarîgi arî aizmirst par alkoholu un tabakas izstrâdâjumiem, kas ir kases aparâts neatkarîgi no ienâkumu apjoma. Òemot mûsu biznesu, jums ir jâpârbauda saraksts, uz kuru attiecas aizliegums, vai summas, uz kurâm attiecas ðis aizliegums. Noteikumi, kad tâdçï noteikumi, tie ievçro izmaiòas, un vienmçr ir vçrts izvairîties no finansiâlu sodu uzlikðanas, no pastâvîga reklâmas trûkuma ðajâ jautâjumâ. Personîgi es ieteiktu jums pârbaudît paðreizçjâ situâcijas noteikumus pirms pagâjuðâ gada sâkuma. Tas pçkðòu izdevumu dçï ietaupîs daudz nodokïu maksâtâju. Pateicoties tam, mçs varçsim pastâvîgi kontrolçt savu vârdu un izmaksas un ieòçmumus. Piemçram, ðogad viòi ir uzvarçjuði dzîvokïa noteikumos, kas paplaðinâja nozaru grupu, kas reìistrç peïòu, izmantojot fiskâlâs ierîces. Iespçjams, ka mçs bûsim pârsteigti, un tâ bûs arî visi pakalpojumi, kas saistîti ar mûsu automaðînâm, proti, riepu nomaiòa, tehniskais remonts un pârskati, kad un juridiski, gastronomijas un kosmçtikas lîdzekïi. Laika gaitâ ðis saraksts var saprast visas nozares.