Opoles nodarbinatibas aientura arzemcs

Mûsdienâs uzòçmuma klâtbûtne tikai noteiktâ tirgû bieþi ir nepietiekama - vçl vairâk uzòçmumu ir tiesîgi nodot savas lomas arî ârpus Polijas. Tomçr, kâ tikt galâ ar tâdâm lietâm kâ daudzu valodu spçju izmantoðana mûsu daïâ vai vairâku valodu dokumentu glabâðana? Reakcija uz pçdçjo jautâjumu, neraugoties uz ðíietamîbu, ir diezgan vienkârða - tâdâ gadîjumâ jums ir jâvçrðas pie tulkotâja.

Saistîbâ ar mûsu vajadzîbâm tulkotâjs, kas pieòem darbâ pilna laika darbu (jo îpaði, ja jûsu uzòçmums ir balstîts uz tieðsaistes darbîbu vai vienkârði citu juridisku dokumentu parâdîðanos tajâ ikdienâ, ir arî gadîjuma rakstura, lai iegûtu konkrçtus pasûtîjumus. Labs materiâlu tulkotâjs ir absolûts pamats jebkuram uzòçmumam, kas darbojas stilu spçkos un kas jâregulç gan mâjâs, gan tâs robeþu attieksmç.

Tekstu tulkojums tomçr nav viss - mums ir jârûpçjas, lai attiecîbas ar vîrieðiem no divâm citâm valstîm bûtu jâsaglabâ normâlâ lîmenî. Mçs nevaram nevçrîgi atbalstît klientus, kuri arî pieprasa mûsu mâjas stilu, ja tie ir arî no "pçdçjâs" valsts. Cienîjamie, ir gan mâjas lapas pilnîga tulkoðana - ja vienkârðu tîmekïa vietòu gadîjumâ tas nav grûti, tas nav sareþìîts veikalu panâkumos, kur jûs tulkojat katra produkta aprakstu, noteikumus un citus svarîgus jautâjumus.

Pçdçjâ mazâ modeïa secinâjums ir mierîgs - tulkotâjs ir ïoti aktuâls visu to uzòçmumu darbîbâ, kuri izmanto mûsu pakalpojumus divâs (vai ïoti citâs valstîs. Tâtad, tas ir atkarîgs no viòa, vai viòa uzòçmums gûs panâkumus un bûs ârpus mûsu mîtnes valsts robeþâm. Pieòemsim, ka nav nekas sliktâks un daudz atturoðâks pret klientiem nekâ nepârvçrtie elementi vai tie paði pierâdîjumi vai lapas.