Pamatlidzekiu ieraksti

Katram ieguldîtâjam ir jâreìistrç pamatlîdzekïi nosaukumâ. Tas pieraksta uzòçmuma aktîvus. Kâdâ veidâ saglabât pareizu saglabâðanas pasâkumu uzskaiti un kas var pârbaudît ðâdu ierakstu glabâðanas pareizîbu? To galvenokârt regulç Grâmatvedîbas likums. Katru gadu likumâ ir daþas jaunas lietas, tâpçc labs grâmatvedis parasti bûtu aktuâls.

Kâdi ir zîmola pamatlîdzekïi?Tie ir tâda paða veida aktîvs, kas ir paredzamais lietderîgâs lietoðanas laiks vairâk nekâ vienu kalendâro gadu, un tad mûsu þurnâlos, kas paredzçti darbinieku vajadzîbâm, noteikti bûs tualetes papîrs, bûs pçdçjie un pildspalvas, kuras mçs esam veikuði pat lielu piedâvâjumu. Tiem jâbût pilnam izmantoðanai izmantotajam aktîvam, turklât tiem, kas patieðâm ir jâuztur kâ daïa no ekonomikas kampaòas.Parasti svarîgâkie pamatlîdzekïi ietver uzòçmuma nekustamo îpaðumu. Tie ir vienâdi visiem zemes tipiem, kâ arî tiesîbas çst telpas un dzîvokïus. Tie ir automâti, kas tiek atskaòoti raþoðanas gaitâ, turklât çdieni un transporta materiâli (automaðînas, kravas automaðînas, piekabes. Pastâvîgais uzlabojums ir arî uzlabojums, ko viòi veic citâ pastâvîgâ aktîvâ. Fiksçtie krâjumi bûs arî dzîvs aktîvs.Grâmatvedîbas likumam ir noteikti daþi noteikumi. Starp tiem ir ieraksti, ka pamatlîdzekïu vçrtîba sâkuma sezonâ pârsniedz PLN 3500, lai bûtu svarîgi to ierakstît pamatlîdzekïu sarakstâ. Turklât pamatlîdzekïi vçlas bût absolûti piederoðai personai, kas vada uzòçmçjdarbîbas kampaòu vai uzòçmuma îpaðumu, tâpçc esam iegâdâjuðies atseviðíu pirkuma rçíinu tâ iegâdei.Pamatlîdzekïu sâkotnçjo vçrtîbu aprçíina, ne tikai iegâdes izmaksas, bet arî ðî produkta transportçðanas izmaksas uz uzòçmumu, iekrauðanu un izkrauðanu. Daþreiz papildus pamatlîdzekïu vçrtîbai, demontâþas un montâþas izmaksas tiek veiktas atkarîbâ no tçmas. Pamatlîdzekïu uzskaite arî paredz, ka PVN jâmaksâ no pamatlîdzekïa cenas.Ja mçs mantotu pamatlîdzekli, tad likumdevçjs ïauj sev noteikt ðâdas pastâvîgas ârstçðanas priekðrocîbas, pamatojoties uz atbilstoðas konstrukcijas un kvalitâtes objektu cenâm. Ja neatkarîga pamatlîdzekïu vçrtîbas noteikðana nav papildu, tad vçrtîba tiek uzrâdîta ar nekustamâ îpaðuma vçrtçtâja palîdzîbu, kuru varu izmantot.