Partikas kartupeiu audzcdanas tehnoloiija

Jaunajos laikos gandrîz katru mâjokïu sfçru glabâ citi novatoriski risinâjumi un tehnoloìijas. Tas viss, lai uzlabotu un vienkârðotu daudzas vienkârðas darbîbas. Gastronomija pati par sevi ir zinâtne, kurâ mçs esam pamperîti ar aprîkojumu, kas palîdz mums dzîvot. Viena no ðâdâm ierîcçm ir gaïas ðíçlçs. Ðis raksts parâda savu lietojumu arî mâjâs, profesionâlâs gastronomijas, lielveikalu vai çdinâðanas pakalpojumu gadîjumâ. Protams, atkarîbâ no mûsu ðíçlçja mçría mums bûs jâpapildina jaunais.

Mçs, iespçjams, iegâdâsim universâlu grieðanas ierîci mâjas peïòai, kas arî ïaus mums sagriezt maizi vai sieru. Tomçr uz sienas nekas nav iegâdâjies specializçtu aprîkojumu. Aukstas gaïas ðíçlçs, no kuras mçs çkâ saòemam, ar integritâti nevajadzçtu aizòemt daudz vietas. Lielâkais elements ir nazis, kas veiks visu darbu. Materiâls, no kura tiek veikta asmens, ir liels - ideâlâ gadîjumâ ðeit darbosies nerûsçjoðais tçrauds vai titâna. Iespçjams, ka mûsu ierîces íermenim jâbût izgatavotam no mâkslîga íermeòa, tâpat kâ padevçjs. Atcerieties, ka ðíçlçs ir jâpielâgo grieðanas biezums. Iekârtai nopirktâ ierîce izskatâs labi. Projekta ventilatori un revolucionâlas izejas patieðâm atradîs piemçrotu sliceru.

Profesionâlajiem íîïveida slîpçtâjiem jâuzrâda ïoti liela funkcionalitâte, no kuras viòi saòems veikalus vai gastronomijas darbiniekus. Lâpstiòa vienmçr ir svarîga - ieteicams to izgatavot no parastâ hroma-oglekïa. Nazam jâbût labâkam, lai precîzi sagrieztu gaïu. Padevçjs, tas ir tâ vçrts, lai to sagatavotu ar norâdîto. Tâpat situâcija ir pieíerðanâs íermenim - tai jâbût droðai un jâzina, tâtad tçrauds vai metâls. Grieðanas biezuma korekcijai ir arî atslçga. Mçs to varam atgriezties no populârâ izskata. Profesionâls gaïas ðíçlçs galvenokârt ir ergonomisks.