Partikas preeu veikals un kases aparats 2015

Visi veikali, tostarp internets, bet arî frizçtavas, kosmçtikas un medicînas saloni, parâdîjâs jauni kases aparâti. Un, lai gan lietotâjiem nav jâòem lîdzi pakalpojuma sniedzçja vai kasiera izsniegtie ieòçmumi veikalâ, viòiem attiecîgi jârûpçjas par iespiestâ kvîts saòemðanu.

Katram posnet & nbsp; fiskâlajam printerim ir saòçmçja izdrukas funkcija un iespçja izdrukât kases aparâta lietotâjam kvîti. Tas ir arî kasieris, kurð nosaka, vai personas saòem nodokïu deklarâcijas, atzîst, ka tâs ir uzrakstîtas uz konkrçta papîra grupas rullîða vai ka tâs bûtu jâieraksta tikai uz digitâlâ datu nesçja.

Klienta gadîjumâ kvîts saòemðana no kases aparâta ir tâs daïa. Daþi klienti sûdzas par to, ka viòiem nav nepiecieðama kvîts, ka tas ir papildu papîrs, kuru viòi iznîcinâs brîdi, bet, ja jûs nesaòemat kvîti klientam, varat samaksât biïeti. Nodokïu biroji aizvien bieþâk nosûta mûsu darbiniekus uz veikaliem, tirdzniecîbas centros vai pakalpojumu punktos, lai pârbaudîtu, vai klients ir saòçmis kvîti. Iespçjams, ka klientam tika izdrukâta kvîts, un pircçjs to neòçma. Ðâdi ieòçmumi ir jâiznîcina. Ja kvîts ir derîgâ vietâ un klients var iziet no veikala, tad izdruka no kases aparâta ir pârâk lîdzîga kasierim, kurð var tikt sodîts ar nodokïu zîmogu par to, ka klients nav saòçmis kvîti.

Finanðu ministrija arî nolçma atbalstît lietotâju ienâkumu no kases aparâtiem izplatîðanu. 2015. gada beigâs tika atvçrta saòemðanas loterija, kurâ var izmantot ikviens fiskâlâ kvîts lietotâjs. Kvîti, kas dokumentç preces vai pakalpojuma iegâdi par summu, kas pârsniedz PLN 10, var reìistrçt savu kvîti par daïu no loterijas, inter alia norâdot: kases numurs, izdrukas numurs, norâdot pirkuma lielumu un datumu. Pasâkuma ideja ir apbalvot laimîgus èekus ar vçrtîgâm materiâlâm balvâm, kas tika uzrakstîtas vienu reizi maijâ. Reizi ceturksnî tiek mainîta arî piemaksu kategorija. Ðâdu îpaðo ieòçmumu turçtâji, kas lîdz pçdçjai minûtei ir izsnieguði frizieri un kosmetologi, un ðobrîd medicînas un zobârstniecîbas biroji, var iegût papildus vçrtîgas îpaðas balvas.