Pirmais darbs kas jums jazina

Neilgi pçc vidusskolas beigðanas man nebija jâveic pçtîjumi, man vajadzçja meklçt darbu. Es viòu atradu vietçjâ pârtikas preèu veikalâ. Tajâ laikâ tâ bija neparasta, kaut arî vidçji patîkama pieredze. Bieþi vien no pçdçjâ nosaukuma neviens nevienam - boss vai citiem darbiniekiem - nav paredzçts manî. Man bija teicis nâkt par paðreizçjo situâciju arî par ðo laikmetu un atrast sev darbu.

Protams, darbîba pârtikas veikalâ neatbilst îpaði svarîgâm darbîbâm, bet ir aspekti, no kuriem persona, kas pieradusi bût pie otras puses, vienkârði nesaprot. Tâpçc darbinieks, kura apmâcîba tiks apstrâdâta pçc nolaidîbas, parasti radîs daudz nevajadzîgu kïûdu, bieþi vien radot zaudçjumus veikalam. Zaudçjumi, par kuriem darba devçjs ir atbildîgs saskaòâ ar nodarbinâtîbas noteikumiem.Paðlaik visos lielajos pârtikas preèu veikalos standarts ir paketes siltuma xl & nbsp; fiskâlais pakalpojums. Tas palielina mâkslas efektivitâti un samazina zudumus. Lielformâta veikali Polijâ ir bijuði vairâk nekâ divas desmitgades, tâpçc viòiem ir bijis pietiekami daudz laika, lai uzlabotu ðâdas apmâcîbas metodes. Jaunâ kasiera vai kasiera apmâcîbu garantç speciâli ðim brîdim definçts treneris vai zemâka lîmeòa darba devçjs. Jaunie darbinieki sâkumâ palîdz pieredzçjuðiem cilvçkiem. Iespçjams, ka mums visiem, iegâdâjoties atlaidi, bija iespçja dzirdçt, kâ kâds cits kasieris lûdz kolçìi no kases aparâta blakus preèu koda atgâdinâjumam.Nâkamo pâris gadu laikâ es esmu veicis pirkumus atlaiþu veikalos. No maniem novçrojumiem ðíiet, ka jauni cilvçki sâk ïoti âtri. Es neparedzu, ka vidçjais intelektuâlais lîmenis poïiem ðajâ brîdî ievçrojami palielinâsies. Es visticamâk domâju, ka mâcîbu metodes ir attiecîgi attîstîjuðâs. Mçs esam dzîvojuði brîvâ tirgus ekonomikâ, jo salîdzinoði nesen un de facto mçs esam nonâkuði visâ periodâ. Tâpat, cik strauji spiediens uz uzòçmuma darbîbu ir lîdzîgs darbinieku apmâcîbu.Augstâs palîdzîbas lîmenis ir îpaði liels brîvas konkurences apstâkïos. Ðis teikums, ðíiet, ir kaut kas acîmredzams, kâ arî izmaksas, kas saistîtas ar kases aparâta apkalpoðanu çdinâðanas uzòçmuma pârdevçjam, un tagad, divpadsmit gadus pçc notikumiem, kas aprakstîti sâkumâ, jûs joprojâm varat redzçt vadîtâjus, kuri nepiekrît nepiecieðamîbai îstenot darbiniekus. Jo mazâk ðâdu vadîtâju - tieði.