Programmatura maziem rathodanas uzocmumiem

Meklçjot ideâlu programmatûru uzòçmumiem, ir vçrts pievçrst uzmanîbu ERP Optima sistçmai, kas ir Comarch uzòçmuma izpilde no Krakovas. Comarch ERP Optima programma ir tradicionâls instruments vidçjiem un maziem uzòçmumiem, kas atvieglo to galveno jomu pârvaldîbu. Papildus grâmatvedîbas un cilvçkresursu un algas moduïiem, programmatûrai ir arî pârdoðanas un noliktavu moduïi, kas ir piemçroti pârdoðanas un loìistikas nodaïâm.

apliecîbaÐî programma, iespçjams, ir slavçta, cita starpâ sertifikâts saskaòâ ar grâmatvedîbas likumu. Tas izriet no tâ, ka tas tiek pastâvîgi atjauninâts ar spçkâ esoðajiem noteikumiem. Turklât jûs varat redzçt otro metodi, kâ ziòot un analizçt rîkus un veikt pârdoðanu tieðsaistç.

abonçðanaMaksâjot ikmçneða abonçðanas maksu par programmatûras lietoðanu, jûs varat iegût ne tikai piekïuvi svarîgâm un spçcîgâm funkcijâm, bet arî tehniskajai palîdzîbai, kas atrisina paðreizçjâs problçmas un îsteno risinâjumus, kas pielâgoti lielajai nozarei un iestâdçm. Pateicoties ðâdai procedûrai, Comarch ERP Optima programma, iespçjams, ne tikai atvieglos un uzlabos atseviðíu nodaïu un visu uzòçmumu darbîbu, bet arî bûs noderîga zemâ risinâjumâ, lai palielinâtu tâs ietekmi.

DemoPirms iegâdâties Comarch ERP Optima programmu, ir iespçjams veikt 30 dienu tieðsaistes demonstrâciju vai 60 dienu bezsaistes demonstrâciju. Ir pçdçjais ârkârtîgi svarîgs, jo pateicoties jums var sâkt lçmumu, tas ir, programmatûra darbosies noteiktâ zîmolâ. Daudzi uzòçmçji jau ir uzticçjuðies Comarch ERP Optima programmai. Ðobrîd tajâ strâdâ vairâk nekâ 60 000 uzòçmumu no daudzâm jomâm, kas liecina par programmatûras augsto vçrtîbu. Saskaòâ ar aptaujâm, kas veiktas uzòçmçju vidû, 93% cilvçku, kam piederçja Comarch programmatûra, bija apmierinâti.