Programmatura uzocmumiem stingri

Cilvçki, kas veic çdinâðanas darbîbas, labi zina, cik svarîgi ir dzîvot un apkalpot klientu. Îpaði veselâs un bieþi apmeklçtajâs telpâs, kur ir daudz pasûtîjumu, to ir viegli kïûdîties vai aizmirst. Pareiza programmatûra, kas uzlabo restorâna, bâra vai jaunas çdinâðanas vietas darbu, ievçrojami uzlabo darbu, kas palielinâs ne tikai klienta, bet arî darbinieka apmierinâtîbu. Kas jâraksturo ðâdai programmai?

Novatorisks risinâjums ir skârienekrâna izmantoðana. Pateicoties paðreizçjam pakalpojuma posmam, programma ir ierobeþota lîdz absolûtam minimumam, un kopâ ar apmâcîbu personai, kas vada ðo programmu, ir tuvs un pieejams. Liels pakalpojums bûs patieðâm intuitîvs, jo îpaði tâdçï, ka programmatûru izmantos lielâkâ daïa çdinâðanas vietas darbinieku. Ðî paða iemesla dçï ir nepiecieðams veidot moduïu programmu, ïaujot tai saskaòot savu uzdevumu ar restorâna vai bâra îpaðnieka prasîbâm.

Ðâdai programmai bûtu ne tikai jâuzlabo darbs, bet arî jânodroðina darba devçjam iespçja kontrolçt darbinieku darba laiku un formu. Ir nepiecieðams uzturçt efektîvu informâcijas apmaiòu starp telpu apkalpoðanu, virtuvi un apsaimniekoðanu, kâ arî jaunu çdienu, cenu izmaiòu vai prçmiju vai atlaiþu programmu ievieðanu parastajiem klientiem. Ðâdas programmatûras galvenâ priekðrocîba ir elastîba, pielâgojoties klientu jautâjumiem. Gastro pos programma, kurai piemît visas iepriekð minçtâs iezîmes, kâ arî daudzi citi, ir dzçriens no ðîs þanra veselîgâkajâm idejâm tirgû. Tas ir pçdçjais lielais lîdzeklis picçrijas îpaðniekiem, mâjâs ar âtrâs çdinâðanas vai restorâniem. Visaptveroðs pakalpojums visâ istabâ, bûtisks komunikâcijas uzlabojums starp atseviðíâm cilvçku grupâm telpâs un vienkârða izmaiòu ievieðana ir ieguvumi, kas jâpârliecina katrs uzòçmçjs, kurð progresç gastronomijas zonâ, iepazîstinât sevi ar pçdçjo projektu.