Rathodanas procesa loiistika

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Daudzâs rûpniecîbas rûpnîcâs mçs strâdâjam ar apputeksnçðanu. Tas rodas raþoðanas procesu laikâ un ir nozîmîgs drauds darbinieku veselîbai. Tâpçc tas ir faktors, kam putekïi jâizòem, izmantojot îpaðu sistçmu. Kuras nozares galvenokârt ir saistîtas ar ðo apdraudçjumu? Pirmkârt, visi koksnes un metâla apstrâdes veidi, strâdâjot ar pârtiku un resursiem, arî daudz jaunu.

Putekïu savâkðanas sistçmu izmanto, lai samazinâtu putekïu daudzumu. Tas arî nodroðina piemaisîjumu noòemðanu, izmantojot îpaðus sûkòus. Tos var izmantot manuâli vai daþâm vietâm sapòu vietâ. Problçma bûtu jâcînâs pie avota, tas ir, pie dzîvokïa tajâ raþotnç, kurâ veidojas putekïi. Ðâda uzvedîba neïaus viòam uzcelt un izplatît telpu. Ir vçrts apmâcît darbiniekus, lai apgûtu ðo problçmu kâ reâlu. Rûpçsimies par visu putekïu savâkðanas sistçmas pastâvîgu apkopi un pârbaudi, jo tâ var bût pakïauta izvçlei, kas saistîta ar pastâvîgu darbu. Pasûtot ðâdu sistçmu, sazinâsimies ar piegâdâtâju, kurð mums pastâstîs, kâdi materiâli ir nepiecieðami, lai apkopotu visu sistçmu, ar kuru jâizmanto filtri. Tâpçc tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo citi materiâli paliek daþâdi. Piemçram, koksne nerada ievçrojamus zaudçjumus, tomçr metâla daïiòas pçc laika var izraisît bojâjumus.

Labi noteikta un labi funkcionçjoða putekïu nosûkðanas sistçma ïaus pastâvîgi un uzticami darboties. Viesi netiks pakïauti kaitîga piesâròojuma ieelpoðanai, un viòu acis tiks atsvaidzinâtas. Jâòem vçrâ arî tas, ka sieviete, kas staigâ ar svaigu un putekïu brîvu vidi, efektîvâk izstâdîs mûsu darbîbu. Visâ vietâ augoðajam putekïiem var bût arî slikta ietekme uz raþoto produktu. Ïoti efektîvs ir bijis ïoti viegli uzliesmojoðs! Piemçrs ir milti, kas izkaisîti pa uguni, uzreiz aizdegsies. Tas ir identisks augstajam cietes saturam, kuram ir uzliesmojoðas îpaðîbas. Citi priekðmeti var rîkoties lîdzîgi, un ir absolûti nepiecieðams ievçrot ðo nosacîjumu.

Jûs varat vienkârði teikt, ka apputeksnçðana ir problçma daudzâm nozarçm. Katrai no tâm ir jâizmanto dezinfekcijas sistçmas, òemot vçrâ lietu droðîbu un efektivitâti. Ïoti bieþi maðînas netiek vienlaicîgi pielîdzinâtas pastâvîgam darbam ar materiâlu daïâm. Viòð var izraisît viòu kaitçjumu.