Rathodanas uzocmums rebud

Katrs raþoðanas uzòçmums cînâs ar pilnîgâku vai mazâku risku, ka pastâv daþâdi draudi - nelaimes gadîjumi, piesâròojums vai sprâdzieni. Sâkums ir îpaði bîstams un îpaði iespçjams rûpnîcâs, kurâs dabiskâ veidâ tiek izmantotas dabiskas sprâgstvielas, uzliesmojoði, ðíîdinâtâji vai citas vielas. Pçc kontakta ar uguni vai izòçmuma gadîjumos tie var izraisît eksploziju. Bet tad ne tikai sprâgstvielu jautâjums - arî citas ierîces, kas tiek izmantotas uz raþotòu bâzes, var radît aizdegðanâs risku uzliesmojoðu vielu vai ðâdas ierîces automâtisku eksploziju kâ pierâdîjumu par nepareizas lietoðanas produktu.

Black Mask

Kâ rûpçties par uzliesmojoðiem materiâliem?Par laimi, pastâv îpaðas direktîvas, likumi un likumi. Viòi nosaka, kâ sistçma uzskata, ka uzliesmojoði materiâli tiek uzglabâti, uzglabâti un izmantoti. Viòi arî apsver plânu, kâ spçlçt sprâdzienu. Ïoti svarîgs elements sprâdzienbîstamîbas dokumentu izstrâdç ir sprâdziena riska novçrtçjums. Tajâ òemti vçrâ materiâli, kas tiek glabâti un izmantoti iekârtas teritorijâ. Bet arî sistçmas, kas darbojas tâs beigâs, un daudzi citi elementi, kas tiek novçrtçti viens otram un mijiedarbojas viens ar otru, var bût potenciâls drauds. Sprâdziendroðîbas koncepcija ir nopietns dokumentu kopums, kas nosaka aizsardzîbu pret eksploziju, kas bûtu jâizstrâdâ tieði katram uzòçmumam.

Kas ir sprâdziena panâkumi?Ðî koncepcija paredz ârkârtas rîcîbas plânu sprâdzienam, vienkârðas procedûras bîstamu dokumentu un ierîèu izmantoðanai. Dzçrieni starp ðîs mâcîðanâs svarîgâkajâm sastâvdaïâm ir personâla apmâcîba - gan par sprâdzienu, gan par ikdienas pienâkumu veikðanu. Raþoðanas veikalos, kuros izmanto viegli uzliesmojoðas íimikâlijas, viena sieviete, kas neatbilst veselîbas un droðîbas noteikumiem, ir pietiekama, lai ïautu visai rûpnîcai bez uzmanîbas lidot ar dûmiem - tâpçc veselîba un droðîba ir vçrtîga.