Rezultata dzivojamas istabas apgaismojums

Ja ir svarîgi apsvçrt iespçju izvçlçties konkrçta dzîvokïa apgaismojumu, ir ïoti svarîgi. Protams, centrâlais viedoklis pârvçrð spuldþu enerìiju, vçrtîbu un ekoloìisko izskatu. Tomçr jûs nevarat aizmirst par komfortu, ko saòemat no konkrçta veida apgaismojuma, kas nav mazâk svarîgs. Daþreiz pat vissvarîgâkâ lieta, iespçjams, pastâv, ja, piemçram, vçlaties strâdât ar izvçlçto apgaismojuma veidu.

Ir vçrts apsvçrt, vai luminiscences spuldzes var pârbaudît, ja, piemçram, izvçlaties pieðíirt biroja telpu. Centrâlajâ brîdî acîmredzami notiks acis, ka ðie lukturi spîd ïoti ilgu laiku sadursmç ar vecajâm spuldzçm. Taèu viòu spçks var strauji nokrist, ja tâs bieþi tiek ieslçgtas un izslçgtas. Tas nav svarîgi un aizmirst par stroboskopisko efektu, kas ir îpaði apgrûtinoðs acîm.

Turklât jums ir jâpiemin, ka luminiscences spuldzes, lai gan tâs pârdod ekoloìiskas, nav îsti. Tas izriet no tâ, ka pçdçjâ dzîvsudrabâ tie ir daþâdi toksiski, kas ir ârkârtîgi kaitîgi, tâpçc ir vçrts apsvçrt, vai ieguldîjums ðâdâ apgaismojumâ ir tâds pats interesants risinâjums. Pçdçjo iemeslu dçï ir vçrts analizçt arî daþâdu veidu apgaismojuma piedâvâjumu, izvçlçties tehnisko parametru veidu, kas tiks dots, un tajâ paðâ laikâ tas nebûs bîstams veselîbai vai videi.

Protams, parastâs spuldzes arî nav bez trûkumiem. Pirmkârt, tie viegli sadedzina un to virsma silda daudz. Kad tie ir ieslçgti, tie arî veic elektrîbas padevi, tâpçc, kâ redzat, pareiza apgaismojuma izvçle var bût ierobeþota ar otro apgaismojuma produktu analîzi tirgû. Tikai ðâdâ veidâ bûs spçcîgi atrast tâdus lukturus, kas apmierinâs visus jautâjumus, kas saistîti ar konkrçtâ dzîvokïa izmantoðanu un darbîbâm, ko tâ parasti veic tajâ.