Rupniecisko iekartu sinonims

Rûpniecîbas birojos ir zonas, kas ir vairâk vai mazâk pakïautas ugunsgrçkam. Tas izðíiroðâ mçrâ izraisa to, kâ vielas tiek raþotas, vai ïoti atðíirîgi faktori, kas var tieði vai netieði izraisît ugunsgrçku. Saistîbâ ar to, lai nodroðinâtu gan darba vietu, gan darbiniekus, jâizmanto sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., ugunsdroðîbas sistçmas.

Rûpnîcas îpaðnieka pienâkumiPirmkârt, jâatceras, ka tajâ laikâ darba devçjs ir atbildîgs par darba òçmçja droðîbu un pienâkumu ievçrot uzticîbas un darba higiçnas normas un modeïus. Viss sprâdziendroðs korpuss ir daþi no svarîgâkajiem elementiem domât par augu un cilvçku droðîbu. Tajâ ir trîs elementi, kurus var apvienot viens ar otru, ka potenciâlo ugunsgrçka uzliesmojumu var novçrst vienâ sâkumâ vai tâ ietekmi ievçrojami samazinât. Veicot riska novçrtçjumu, var konstatçt, ka uzòçmumâ pastâv sprâdziena risks. Darba devçjam ir pienâkums sagatavot dokumentu, ko sauc par aizsardzîbu pret sprâdzienu. Veidojot ðo dokumentu, jums jânorâda visas zonas un vietas, kas pakïautas ugunsgrçkam, un visi faktori, kas var izraisît ðo ugunsgrçku.

Droðîbas sistçma pret eksplozijuRunâjot par droðîbas pret sprâdzienu metodi, jâatzîmç, ka pirmais periods ir tâ saucamâ sprâdziena apspieðana. Tâ kâ vienîgais uzòçmums var norâdît, pçdçjâ ugunsgrçka daïâ galvenâ nozîme ir tâs ierobeþoðana pçc iespçjas âtrâk. Tas parasti ietver uguns liesmu ierobeþoðanu ierîcç. Nâkamais solis ir atvieglot sprâdzienu, kas rada spiedienu uz ierîci normâlâ lîmenî. Pçdçjais brîdis ir sprâdziena atdalîðana, kas, pirmkârt, ir atkarîga no tâ ietekmes plânoðanas. Ðo trîs posmu kombinâcija var bûtiski samazinât uguns liesmu ietekmi, un to efektîva apvienoðana, vienlaikus stingri ievçrojot droðîbas noteikumus, var pilnîbâ samazinât piedâvâjumu apturçt tos.Noslçgumâ ugunsgrçka liesmas var ne tikai radît materiâlus zaudçjumus. Tâpçc ir nepiecieðams rûpçties par cilvçku veselîbu un saglabât to droðîbu. Kâ saka parastâ sakâmvârds, vienmçr ir labâk reaìçt vispirms, nevis cînîties pret pârmaiòâm, kas bieþi apstâjas neatgriezeniski.