Skolotaju darba un dzives apstakii

Nozîmîga situâcija ir interjera atmosfçra. Jûs varat teikt prioritâti. Sâkot no dzîvojamâm telpâm; caur grâmatu un komunâlo darbu birojiem; mâcîbâm un bçrnudârziem un sporta objektiem, gaisa tîrîbai, ko cilvçki un cilvçki elpo, var bût ideja par labklâjîbu un pat veselîbu.

Man PrideMan Pride. Dabiskie veidojumi erekcijai

Labs veids, kâ uzlabot apstâkïus raþoðanas zâlçs un sociâlajos mâjokïos, ir tîrîðanas un gaisa kondicionçðanas piederumu izmantoðana. Atex putekïu savâcçju sistçma ir tikai putekïu savâcçjs, kas izgatavots saskaòâ ar ATEX ieteikumiem, kas ir pârâk daudz, lai nodroðinâtu pastâvîgu piesâròotâju sastâva kontroles iespçju. Atkarîbâ no apkalpojamo telpu apjoma ðîm ierîcçm ir laba pozîcija un efektivitâte. Rûpnieciskie putekïsûcçji, kas projektçti, sagatavoti un aprîkoti ar pareizâm normâm, ir ievçrojamas lieluma ierîces, kas bieþi aizòem atseviðíu dzîvokïu kompleksu virs vidçjâ augstuma. Augstas veiktspçjas aprîkojuma piemçrs ir tradicionâls silo kolonna. Èetrpadsmit metru garð ciklotrons savâc gaisu no augiem, kuru konstrukcija ir lîdz pat simtiem metru taisnâ grupâ. Ja ir iespçja, ka siltummainis atradîsies çkas iekðpusç, putekïu savâcçja taisnais râdiuss ir liels. Un tas stiprinâs gandrîz septiòdesmit piecus lîdz deviòdesmit deviòus procentus. Skâbbarîba ir izgatavota no tradicionâliem materiâliem, ti, celtniecîbas tçrauds, kas raþots saskaòâ ar vietçjiem standartiem un ir pieòemts tirdzniecîbai attiecîgajâs iestâdçs, un to apstiprina atbilstoði sertifikâti un apstiprinâjumi.Netîrs gaiss cilindriskâ instrumentâ ir apmâcîts virpuïveida stilâ. Plûstot starp blîvu metâla starpsienu tîklu, tas atbrîvojas no piemaisîjumiem. Tvertnes iekðpusç esoðajiem deflektoriem ir elektrostatiska lâdiòa, kas ir pozitîva, kas atvieglo negatîvi lâdçtu daïiòu uzòemðanu. Apakðçjâ daïâ esoðajam putekïu savâcçjam ir tvertne, kas savâc putekðòus, kurus var novçrst ârpus ierîces caur vârstu sistçmu zem tvertnes, kas atrodas zemâk.