Skolotu bcrnu psihologs

Rûpçjoties par saviem bçrniem, mçs vçlamies dot viòiem vispiemçrotâkâs skolas, iedvesmojoðâkâs un interesantâkâs rotaïlietas, mçs domâjam par savu veselîbu, cenðamies pârvaldît sabalansçtu maltîti, un daþreiz mçs aizmirstam par bçrna psihes nozîmi. Bçrnu psihologs no Krakovas ir persona, kas nedzer jûsu izglîtîbas trûkumus. Ir vçrts òemt mierinâjumu konferencç ar psihologu ne tikai tad, kad mçs uzskatâm, ka poïu izglîtîbas ceïi neizdodas, un mçs nevaram sazinâties ar bçrnu. Ir vçrts izmantot psihologa konsultâcijas, kad rodas iespaids, ka jûsu bçrnam ir ievçrojams talants, viòð ir ïoti spçjîgs - speciâlists veiks pârbaudi, kas var palîdzçt mums izvçlçties ceïu, kas mums bûtu jânodroðina mûsu bçrnam. Ir arî vçrts apsvçrt iespçju apmeklçt bçrnu psihologu, ja skolotâjs vai sievietes, kas pavada daudz laika ar bçrnu, sniedz atgriezenisko saiti par daþiem jautâjumiem, kas var bût nopietni.

Jûs varat arî doties uz bçrnu psihologu, kad mums ir jârunâ ar bçrnu par lielo problçmu, sniedziet svarîgu informâciju par izmaiòâm, kas bûs viòa bûtîbâ, piemçram, informâciju par viòa vecâku ðíirðanos vai mîïotâ nâvi. Psihologs palîdzçs prezentçt situâciju bçrnam saprotamâ formâ, sirsnîgi, òemot vçrâ formu, kas bûs pârredzama un neatstâs nekâdas ðaubas par gribu, kas mums nepiecieðams.

Neviens bçrns iet perfekti, daþi sâk staigât vçlâk, un citos vçlâk uzlabo emocionâlo inteliìenci, ja tâs ir grûti saprast robeþas, kas tiek novietotas - katrs gadîjums var uztvert saskarç ar bçrnu psihologs.