Slaucitajs westfalia

Black Mask

& Nbsp; Bizerba gsp-v ierîce nav pârsteidzoða, jo tas ir aprîkots ar mûsdienîgâm funkcijâm. Kâ norâda nosaukums, tas ir pirmais svars ðíelðanai auksti gabali un sieru. Ierîce ir viena detaïas apturçðanas plâksnç.

Ðajâ kuìa kopâ ir kanalizâcijas kanâls un paaugstinâta galda maliòa. Pateicoties tam, pret mçrierîci netiek iemçrkti nekâdi ðíidrumi, kâ arî saglabâti tîrîba un laiks darba vietâ, kâ arî veselîbas un droðîbas standarti. Iespçjams, ka asmeòu mazgâ trauku mazgâjamâ maðînâ bez problçmâm. Ðis ðíçlçs pçrk ne tikai jau minçtos siers un gaïu, bet arî pieauguðo porciju íermeòus. Augstâs kâjas dod iespçju viegli tîrît vietas, kas atbilst grieðanas laikâ. Precîzus grieðanas datus iegûst, izmantojot piemçrotu biezuma regulçðanas pogu. Tas ïauj sagriezt gabalus no 0 lîdz 3 milimetriem. Naþa diametrs ir 330 milimetri. Nepiecieðamâ strâvas padeve ir 230 V. Galda virsmas nepiecieðamais dziïums ir 70 centimetru no sienas.Slîpçtâjs bizerba gsp-v ir ïoti populârs lietoðanâ, kâ arî profilaksç, papildus tîrîðanâ. Pârrunâtais ðíçlçja veids veiksmîgi atradîsies piepildîjumu vidçja un vidçja lieluma tirdzniecîbas uzòçmumos, pârtikas un gaïas veikalos, gastronomijâ. Elektroenerìijas pieprasîjums ir daudz zemâks nekâ citi tirgus atvçrtie slicers. Gaidîðanas reþîmâ tâ neizmanto enerìiju, un korpuss ir izgatavots no anodçta alumînija.Slicer ir jauna ierîce. Tam ir laba virsma bez galiem, bez stûriem. Tas ir praktiski neiznîcinâms. Slîpçtâja sastâvdaïas ir ïoti viegli demontçt. Pati ðíçlçs râda augstu droðîbu un darba komfortu.