Timekia vietnes drodibas audits

Sprâdziendroðas sistçmas ir sprâdziendroðas, kas ir seðas pamatdarbîbas. Tomçr, tâ kâ katrs rûpnieciskais uzòçmums ir jâvçrtç atseviðíi, vajadzîgo darbîbu galîgais apjoms tiek aprçíinâts, pamatojoties uz sprâdzienbîstamîbas revîziju. Svarîgi ir tas, ka var vçrsties pie atseviðíâm ierîcçm, iekârtu fragmentiem, kâ arî visâm milzîgâm raþotnçm.

Standarta droðîbas sistçma ietver:

Briesmu identificçðana un novçrtçðana.Sprâdziena varbûtîbas riska novçrtçjuma izstrâde, vienlaikus sekmçjot jaunu investîciju veikðanu, vçl vairâk - stadijâ.Sprâdzienbîstamo zonu apzîmçjums citu ieguldîjumu gadîjumâ, kâ minçts iepriekð, gan projektçðanas posmâ.Dokumenta izstrâde, kas aizsargâs pret sprâdzienu.Profilakse vai sprâdziena riska samazinâðanaPârbaudît dzîvo jauno procesu iekârtu izvçli un grâmatas, kas atrodas pareizajâ sprâdziena riska zonâ.Sprâdzienbîstamas vides aizdegðanâs avotu samazinâðana, izmantojot elektrotehniskus risinâjumus sprâdziendroðâ sagatavoðanâ, un vçlâkais slçdþi, apgaismes íermeòi, kasetes un paneïi, kas atbild par kontroli, komutâcijas iekârtâm, droðîbas slçdþiem.Sprâdzienbîstamas vides samazinâðana, uzstâdot putekïu savâkðanas sistçmas, centrâlo putekïsûcçju un ventilâciju.Sprâdziena ietekmes ierobeþoðana lîdz droðam lîmenimSprâdziendroðîbas sistçmas uzstâdîðana.Sprâdzienbîstamîbas sistçmas uzstâdîðana.Sprâdziena atsaistîðanas sistçmas uzstâdîðana.

Sprâdzienbîstamas droðîbas sistçmas ievieðanas apjoms ir atkarîgs no rûpnieciskâs iekârtas bûtiskajâm vajadzîbâm. To noteikðanas telpâs eksperti veic procesa iekârtu, iekârtu un halles sprâdzienbîstamîbas revîziju, kas ir atkarîga no ATEX direktîvas. Rezultâtâ tiek sagatavots pârskats, kas pçc stila nepârprotami definç pârbaudîto telpu svarîgos punktus. Ðis ziòojums ir pamats sistçmas, kurâ tâ tiks izmantota attiecîgajâ rûpnieciskajâ veikalâ, darbîbas jomai.