Tradicionalie maisiou putekisuccji

Mçs mîlam kârtîbu un laiku çkâ. Jo mçs bieþi vien tîra un vakuuma paklâjus, grîdas. Tîrîðanai izmantojam tradicionâlos putekïsûcçjus. Mûsu grupâm centrâlâ putekïsûcçji parasti ir ârzemju koncepcija. Ðâda putekïsûcçju situâcija ietver netîrâ gaisa izmeðanu no mâjas.

Ko jûs rakstât uz trauka?Tas ir saistîts ar to, ka centrâlâ putekïsûcçji nav tikai viens objekts, kad tas ir standarta putekïsûcçjos, bet tam ir visa instalâcija. Visa ierîce koncentrçjas uz centrâlo standartu, sûkðanas caurulçm, kas slçpjas sûkðanas atverçs un kontaktligzdâs. Ierîce jûs aizvedîs automâtiski, tiklîdz tîrîðanas gals ir ievietots caurulç. Centrâlâ putekïsûcçja sistçma, jo sistçmai ir vissvarîgâkâ daïa, kurâ viss tiek ieslçgts, kâ arî putekïu tvertne. Viss ir kopâ kopâ. Visbieþâk to izmanto saimniecîbas telpas, bçniòi, garâþas, pagrabi. Centrâlâ putekïsûcçja ir pienâcîgi samontçta mâjas celtniecîbas laikâ. Uzstâdîðana unikâlâ formâ pati par sevi ir papildu, bet darbietilpîgâka, jo telpai ir nepiecieðama renovâcija. Veidojot mâju, montâþu var iedalît divâs daïâs. PVC cauruïu uzstâdîðanu var veikt bûvniecîbas laikâ un pçc bûvniecîbas, uzstâdiet kontaktligzdas un centrâlo bloku.

Centrâlâ putekïsûcçja priekðrocîbasCentrâlâ putekïsûcçji nav pieejams ieguldîjums, bet gan daudz priekðrocîbu. No tiem svarîgs ir tas, ka svarîgas vienîbas apkalpoðana nav sareþìîta. Tas ietver tvertnes iztukðoðanu no putekïiem un filtru nomaiòu. Ðî darbîba tiek veikta vairâkas reizes gadâ. Svarîgâkais ir tas, ka tîrîðanas laikâ nekas nav putekïi. Nejûtiet putekïu nosmakðanas smarþu. Ierîce darbojas ïoti mierîgi, jo putekïsûcçjs pats nav tuvu mums. Tâdâ gadîjumâ var droði runât, klausîties mûziku utt. Spçle, viss ir vâjð, jo tas ir radîts tikai no èûskas. Ðâdâ gadîjumâ ir viegli izvairîties no mçbelçm un atrast vistâlâkos mâjas stûrus.