Tulkodanas cena ir 1 lapa

Tulkotâja dzîve ir daudzveidîga un "interesanta" - katru dienu tas vienmçr prasa mazus jaunus izaicinâjumus atkarîbâ no konkrçtâ uzdevuma. Daþreiz viòð varçs tulkot parastos dokumentus skolâ, nâkamajâ dienâ viòð saskarsies ar kaut ko vçrienîgâku nekâ zinâtniski tulkojumi. Bet vai tie ir kaut kas mierîgi un lieli? Mçs apskatîsim rakstu ðajâ rakstâ, kuru mçs aicinâm jûs lasît ðodien.

Zinâtniskais tulkojums ir pats par sevi, ka viòð vçlas bût atbildîgs un maigs. Tas nenotiek ðeit, lai ielejot ûdeni, tâ nav vieta kïûdâm. Sâkot ðodienas tulkojumu, tulkotâjam ir liela atbildîba - þanrs parasti tiek dokumentçts vienâ þurnâlâ vai parâdîts plaðâkai auditorijai. Tâdçï tâs nav prezentâcijas, kas kopâ ar iespçjamâm tulkoðanas kïûdâm pçc daþâm sekundçm izzudîs lielâ skolotâja skapî. Atbildîba ir vçl lielâka, kad tulkot tulkotâju daudz cilvçku - man ir jâpârliecinâs, ka mana variâcija ir pçc iespçjas lielâka.Papildus iepriekð minçtajam spiedienam ir daudzas citas grûtîbas, kas rodas, saòemot zinâtniskos tulkojumus. Viena no paðreizçjâm komplikâcijâm noteikti ir ðajâ modelî lietotâ vârdnîca. Tâpçc, pirms tulkotâjs faktiski varçs pievienoties pareizajam tulkojumam, viòam bûs jâiepazîstas ar daudziem padomiem par tematu, kurâ teksts mainâs. Ja modelis ir par medicînu, ir ieteicams iegût ar medicînu saistîtu vârdu krâjumu, protams, arî atceramies lîdzîgu situâciju citu kategoriju gadîjumâ.Nobeigumâ jâsecina, ka zinâtnisko tulkojumu veikðana - neskatoties uz to, ka tâ ir ievçrojami apmaksâta - ir skaista, ietekme, kas tai ir jâdomâ, pirms tâ nonâk pie raþoðanas. Patlaban tas ir vissvarîgâkais no papildu tulkojumu veidiem, kurus nevar vienkârði "drummed" un kas bûtu jâiesaista.