Tulkodanas konference 2016

Tulkoðanas nozarç vairâkus gadus pçc kârtas tulkoðana kïûst arvien populârâka. Kâpçc? Ir daudz faktoru, uz kuriem no tulkoðanas, ðodienas modelis pastâv, patika. Kâdi ir apsvçrumi?

Pirmkârt, mobilitâte. Iedomâjieties biznesa tikðanos, kuras laikâ jûs ceïojat pa izstâþu zâlçs esoðajiem koridoriem, kuros jûs satiekaties, un apspriest objektu vai risinâjumu faktu. Ja plânojat ïaut ârzemniekiem jûs saprast un jûs nevarat runât viòu valodâ, jûs vçlaties, lai jums bûtu tulkotâjs. Un veiksmîgas tulkoðanas secîbâ jûs to uztverat.

Otrkârt, diskusiju iespçja. Ðâda iespçja netiek piedâvâta ar sinhrono tulkoðanu. Salonâ esoðais tulkotâjs tulko tikai saturu, ko sniedz runâtâjs. Tajâ paðâ laikâ secîga tulkoðana ïauj veikt mijiedarbîbu. Jûs vienmçr varat veikt diskusiju, un ðâdâ gadîjumâ students izskaidro visu dalîbnieku izteikumus.

Treðkârt, viòi mâcâs lielâ mçrâ. Ne katram tulkotâjam ir iecere radît tos. Tiem, kas viòiem ir noteikti, var viegli tikt galâ ar „dzîvu” tulkoðanas spiedienu, bez iespçjas atbalstît papildu materiâlus vai zinâtniskus palîglîdzekïus. Bez tam, protams, ir persona, kas labi zina valodu. Tomçr, ja mçs vçlamies bût pârliecinâti, ka vienkârða lieta tiks paveikta perfekti, mçs varam agrâk to nodot citam materiâlam par tematu, kurâ notiks diskusija.

Ceturtkârt, viegla organizâcija. Ja nepiecieðams nodroðinât secîgas interpretâcijas, tâm nav nepiecieðama tehniskâ sagatavoðana vai specializçta tehnika. Jums nav jâmaksâ par pierâdîjumu par telpas iznomâðanu ar kabîni sinhronai tulkoðanai. Jums nav jârûpçjas par aprîkojumu, kas ïauj saòemt tulkotu saturu, piemçram, austiòas studentiem.

Sekojoðâ tulkoðana ir ïoti populâra, galvenokârt tâpçc, ka tâ ir ïoti noderîga visiem sapulces dalîbniekiem. Tos vienmçr veic sievietes ar atbilstoðu kompetenci, ti, visjaudîgâkajâ lîmenî.