Uzocmcja tirgotaja definicija

Ja uzòçmçjs nolemj kïût par PVN maksâtâju, viòð bûs spiests savâ uzòçmumâ uzstâdît strauju kases aparâtu. Visbieþâk ðî pieeja ïauj jums maksât zemâkas izmaksas, maksâjot ar Nodokïu biroju, tâpçc daudzi uzòçmçji ir taisnîgi. Taèu viòam ir jânorâda, ka kases aparâts ir tâ pati elektroniskâ ierîce kâ jebkura cita. Varbût tieði tâpçc no brîþa, kad nonâkuði citi defekti, vai pat par piemçrotâkâm neveiksmçm.

Îpaði tas pievienosies ðâdâm veidlapâm, kad uzòçmçjs vçlas saglabât un ieguldît kâ pierâdîjumu izmantotajâ fiskâlajâ kasç. Pat ja tas vienmçr ir garantija, jums ir jârisina fakts, ka tas sabojâjas agrâk, nekâ tas, ko raþotâjs izlaida tirgû. Tâdçï ir vçrts uzzinât, kuri kazino lietotâjiem ir pozitîvs lçmums un droðîba, lai pârliecinâtos, ka jums nebûs jâveic tehniskâ apskate, pirms tas ir nepiecieðams.

Tâpat nevar aizmirst, ka viena kases aparâta izmantoðana var izraisît neveiksmi. Tas notiks, piemçram, ja atmiòas modulis ir pârâk aizòemts. Ðajâ formâ çdienam var bût daþâdi produktu nosaukumi, nekâ tiem, kas bûtu jânorâda pçc norâdîtâ koda atsaukðanas. Ja viòð pievienojas ðâdai situâcijai, uzòçmçjam par ðo darba lîmeni jâziòo Nodokïu pârvaldei. Laimîgajam puisis tâdâ veidâ, ka jûs uzskatât sevi par uzòçmuma îpaðnieku, kurð nolçma ieguldît gan rezerves kasç. Tad, kad ir izlauzts pamata çdiens, un jums par ðo faktu jâziòo pareizajâ birojâ un bagâta ar tâlâku attîstîbu, pârdodiet un reìistrçjiet caur kases aparâtu.

Ja uzòçmçjam nav rezerves ierîces, viòð ir spiests uz laiku apturçt darbu, lîdz tiek atjaunots kases aparâts. Lieta ir forma, kad rçíini tiek uzrâdîti arî korporâcijâ. Kad sçrija atklâj, ka neveiksme vairs netiks veikta, tad apziòâ publicçtie dati jâizlasa pirms izmantoðanas. Tikai tad jûs varat izlemt iegâdâties modernu ierîci, tur ir un atteikties no pârdoðanas ar kases aparâtu.