Vakuuma iepakojums cik ilgi

Vakuuma iesaiòoðanas maðîna, ko bieþi dçvç par iesaiòoðanas maðînu, ir ierîce, kuras uzdevums ir sûkât gaisu no izstrâdâjuma folijas iepakojuma iekðpuses (radot vakuumu kameras iekðpusç un izveidot noslçgtu noslçgðanas blîvi. Ðâds iesaiòoðanas process pagarina pârtikas uzglabâðanas laiku bez konservantiem, nodroðina efektîvu íermeòa marinçðanu un aizsargâ to, piemçram, no mûþîgâ sasaluma.

Pateicoties otrajam pârtikas produktu veidam, tiek piedâvâti daþâdi iepakotâji. Un, protams, produkti ar lielu masu un spçcîgu konsistenci (gaïa ir slçgti iesaiòoðanas maðînâs ar pamata vakuuma aizvçrðanu, produkti ar minimâlu izmçru un trausliem (maize, ogas ir slçgti iepakoðanas maðînâs ar tradicionâlu vakuuma aizvçrðanu. Pârtikas iepakoðana iepakoðanas maðînâs ir arî neapðaubâma priekðrocîba - çrta lietoðana, pçc tam enerìija un darba atkârtotîba. Visizplatîtâkâs iepakoðanas iekârtas ir kameras ierîces - tâs ir redzamas mazos izmçros un kâ brîvi stâvoðas darbarîki, dekorçtas kamerâ vai kamerâs, kas noslçgtas ar hermçtisku vâku. Çrta piesaistîðana procesa stiprîbas dçï (maisa ievietoðana kamerâ ar efektu un pogas atvçrðana ar gaisa iesûkðanas procesu un spçja iestatît metinâðanas parametrus. Tos parasti ievieto lielâs pârtikas raþotnçs. Otrs diezgan vienkârðs iepakoðanas iekârtu modelis ir iepakoðanas maðînas bez iepakojuma (sloksnes ar ârçju iesûkðanu. Ir mazas ierîces, maisiòa gals iepakotâjâ, un produkts paliek ârpus ierîces. Iepakoðanas maðînas tiek pieòemtas mâjsaimniecîbâs, mazos restorânos vai mazos veikalos, kur vakuuma iepakoðanas vajadzîbas nav lielas. Iepakotâji ir izgatavoti no augstas kvalitâtes nerûsçjoðâ tçrauda, tiem ir elektronisks vadîbas panelis, vakuuma mçrîtâjs, kas parâda vakuuma stâvokli, katrs bez izòçmuma ir paðeïïojoðs sûknis un blîvçðanas stienis. Saistîbâ ar iepakoðanas iekârtas vçrtîbu un modeli blîvçjuma sloksnçm ir neparasti izmçri, bet tas savukârt darbojas, izvçloties maisiòus, kuros çdiens ir iepakots.