Virsdrcbju rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ tika izgatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri bija sagatavojuði audzçðanas sezonai. No auditorijas mçs varçjâm pat dzirdçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs valdîja ðaurâkajâ problçmâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To loma balstîjâs uz pilnîgi praktiskiem un mierîgiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgâs, krâsainâs maxi svârki visâs tamborçðanas apdarçs. Turklât viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâ apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar platâm malâm, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaista kâzu kleita, kas tika izgatavota ðim gadîjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika pârdotas vçl daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas savâkti no attâlâs izsoles, tiks pieðíirti individuâlai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas draudzîgas un labas darbîbas. Tâs lietotâji jau vairâkkârt ir iztçrçjuði savu preèu pârdoðanu un to, kâ pârdoðanas objekts pat bija apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks nodota uzòçmumiem jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt datoru veikalu, kurâ kolekcijas atðíiras no stacionârajiem komplektiem.Apìçrbu vçrtîba ir tâda pati kâ lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjos populârâkajos daudzu drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Tajâ paðâ laikâ ðî iespçja parâdâs kolekcijâs sadarbîbâ ar izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir grûti apliecinâms, ka pirms veikala uzsâkðanas tâs ir gatavas vienas kilometra garâs rindâs no vienas rîta. Ðîs kolekcijas rodas no ðîs îpaðâs dienas.Ðâ nosaukuma produkti daudzu gadu garumâ ir lieliski atpazîstami patçrçtâju vidû, arî beigâs, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk, nemaz nerunâjot par daudzajiem ieguvumiem, ko tâ ir ieguvusi un kas nodroðina, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu vairumtirdzniecîba