Wikipedia grutniecibas attistiba

Pirmais grûtniecîbas laiks bçrnam ir vissvarîgâkais. Tas ir tâpçc, ka visi orgâni un dzîvîbas funkcijas uzlabojas, citâ mçnesî pçc citas sievietes stâvokïa bçrns ir praktiski tur. Nav brînums, ka ârsti nâkotnes mâtçm brîdina, ka viòu svçtîgâ izskata mûsdienu pamata stadijâs viòi daudz jautâs par sevi, mçìinâs neslâpçt un neizârstçt spçcîgas zâles, kas varçtu nodarît pastâvîgu kaitçjumu viòu nâkamajam bçrnam. Tomçr ir zinâms, ka 9 mçneðu uzturçðanâs ârpus mâjâm ir apgrûtinoða, un sniega un aukstuma, îpaði saulgrieþu laikâ, un sievietes sistçmas spçcîgo hormonâlo izmaiòu dçï praktiski nav iespçjams izvairîties.

Pirmkârt, nelietojiet paniku, kad pamanât, ka grûtniecîbas laikâ Jums rodas aukstums. Ar dabisku aukstumu mana mâte ïoti efektîvi rîkosies, nav nepiecieðama medicîniska iejaukðanâs. Tomçr jârûpçjas par to, lai tiesiskâs aizsardzîbas lîdzekïu lietoðana grûtniecîbas pirmajos èetros mçneðos bûtu ârkârtîgi nelietderîga. Ðâdâ gadîjumâ ir vçrts uzticçties veciem, perfektiem stiliem mûsu vecmâmiòu aukstumam. Tçja ar citronu, medu un aveòu sulu un sîpolu un íiploku sîrupu (neskatoties uz to, ka tâ ir ïoti slikta nekâdâ veidâ nekaitçs auglim, tâ arî palîdzçs mums, un aukstums iziet nedçïas laikâ.

No otras puses, grûtniecîbas laikâ saaukstçðanâs laikâ Jums jâlieto vairâk enerìijas nekâ aukstumâ pirms grûtniecîbas. Jo, ja grûtnieces laikâ var izârstçt vieglu aukstumu un iesnas, jo ar vecmâmiòas metodçm, tâpçc ar pneimoniju (kas ir daudz labprâtâk, jo mûsu imunitâte ir ïoti ierobeþota ar mainîgo izskatu un hormoniem, tagad bûs grûtâk.

No otras puses, ja grûtniecîbas laikâ Jums ir katarâla iesnas, ieelpoðana no ûdens ar paðmâju sâls vai kuòìa pilienu, piparmçtru, kumelîtes vai lavandas garðu bûs vienîgâ pieeja. Bieþi vien uzspridziniet degunu, lai izvairîtos no izplûdes nokïûðanas rîklç, un iznîciniet izlietotos audus uzreiz. Jûs varat arî saòemt deguna pilienus, kas padara degunu sareþìîtâku, bet tas bûs nepiecieðams, lai bçrnus iegûtu ar to, kad tie ir smalkâki. Tomçr neaizmirstiet, ka tie nedod viòiem vairâk par 3 dienâm.