Youtube lapu tulkodana

Dokumentu tulkoðana ir diezgan sareþìîta pati par sevi. Ja mçs esam atkarîgi no teksta tulkoðanas, mums ne tikai jâòem vçrâ "iemâcîtie" vârdi un çdieni, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas ir tik raksturîgas katrai valodai. Tas ir fakts, ka persona, kas raksta rakstu angïu valodâ, to nedara tikai "akadçmiskâ" veidâ, bet izmanto savu individuâlo dizainu un minçtos idiomas.

Vienojoties ar faktu, ka globâlâ interneta tîkla darbs arvien vairâk kïûst arvien populârs, bieþi vien ir nepiecieðams veikt vietòu tulkoðanu. Piemçram, vietne, kurâ mçs plânojam sasniegt lielâku saòçmçju vçrtîbu, mums to ir jâizveido daþâs valodu versijâs. Skaidrojot saturu vietnes, piem., Angïu stilâ, un mûsu, jûs pârstâvat ne tikai spçju tulkot enerìiju, bet arî paust atzinîbu un aprakstus par to, kas oriìinâlâ ir tulkojams. Tâtad, kad tas gaida biznesâ? Pârdodam Google tulkotâja pakalpojuma jebkuru angïu valodas tîmekïa vietnes saturu. Lai gan vispârçjâ nozîmç ziòojuma tiks saglabâts (periods bûs izdomât, ko îpaði vietâ par ðo jautâjumu, lai daudz ilgâk loìiskâ secîba, teikumus un sintakses bûs uz skatuves neatbilstoðu. Tas ir papildu tâpçc, ka Google tulkotâjs iztulkoto tekstu pârvçrð patiesîbâ "vârds vârdiem". Tâpçc biznesâ mums nekas nav jâgaida, balstoties uz profesionâlu daudzvalodu tîmekïa vietni. Tâdçï, izstrâdâjot tîmekïa tulkotâju visâtrâkajâ nâkotnç, cilvçks maðînu nemainîs. Pat labâkajai programmatûrai nav abstraktas domâðanas spçku. Ko viòð zina, ir kalpot saskaòâ ar cilvçka loìiku, kas tiek nodota izvçlçtai programmçðanas valodai. Tâdçjâdi pat labâkie tekstu tulkoðanas lietojumprogrammas ir tâlu aiz profesionâliem tulkotâjiem, un tagad tas vienmçr bûs. Ja pastâv stipra un abstrakta "domâðana", tad tâ bûs pçdçjâ mûsu civilizâcijas valsts. Kopumâ labs mâcîbu plâns izskaidro nepiecieðamîbu izveidot atbilstoðu mâcîbu iespçjas, kas ne tikai tulkojumi mâca "burtiski", bet viòi atbalstîtu skolâ abstraktu izpratni par valodu.& Nbsp;