Kases aparats

Kâ jûs zinât, avârijas vienmçr nonâk. Arî kases aparâta gadîjumâ. Tas notika ar mani. Tas prasîja, lai viòu nomainîtu, un es uzzinâju, ka viòa gatavojas daþos gadîjumos, par kuriem man nebija ne jausmas. Pirmkârt - vienkârða kïûme, kuras apkalpoðana nav jâlabo vai fiskâlo atmiòu nav. Es uzzinâju, ka tas ir ïoti reti. Pçc tam varat izlasît Nodokïu biroja priekðâ, pçc tam apmainîties ar atmiòu. Un kas notiks, ja ir papildu lasîjums?

Tad ierîce jânodod raþotâjam un jâveic laboratorijas nolasîðana. Kad ir nepiecieðama kases aparâtu apmaiòa? Nu, kad atmiòa bija pilna. Katrai atmiòai galu galâ ir samazinâts vietu skaits. Fiskâlajâ valûtâ viòð vçlas no ikdienas ziòojumu skaita. Ðeit, tâpat kâ iepriekð, mçs lasâm Nodokïu biroja priekðâ un pçc tam - nomainâm atmiòu. Vçl viena lieta, kad kases aparâta maiòa ir obligâta, ir nodokïu maksâtâja numura maiòa. Tas var notikt uzòçmuma pârveidoðanas laikâ. Paðreizçjais numurs ir tâpçc, ka atmiòâ ir ievadîts konkrçts numurs. Un ðeit jums vajadzçtu arî to lasît Nodokïu birojâ. Bûtu jâizveido piemçrots dokuments un cilvçks aizpilda ðâda lasîjuma protokolu. Tomçr, vai mçs varam saòemt atmiòu un aizstât to ar vienu ...? Ne tagad! Ðâda izmaiòa var pastâvçt tikai un vienîgi raþotâja tîmekïa vietnç. Protams, ja viòi atïâva skaidru naudu interesantâ veikalâ - viòi visi ar viòiem bieþi nodarbojas, jo viòiem ir tîmekïa vietne. navðâda apmaiòa var aizòemt pat daþas dienas. Pçc atmiòas nomaiòas ierîce ir jâinstalç vçlreiz. Ðâdâ gadîjumâ kases reìistrâcija nodokïu iestâdç ir jânotiek vçlreiz. & Nbsp; Viòð izvçlas daudz laika, ko mçs labi ietaupâm, ja mçs pçrkam naudu lîdzîgâ vietâ.Visas elektroniskâs ierîces ir neuzticamas un nekas neòem vçrâ pçdçjo ietekmi. Mums jâmâcâs dzîvot kopâ ar to un kïût par. Mums arî jâapzinâs, ko darît, ja ðâda neveiksme notiek. Visbieþâk interesants risinâjums ir spçt izsaukt vietu, kur nauda tika nopirkta, un jautât, kas ir ïoti? Kâzu laikâ arvien vairâk un vairâk ðâdu veikalu mums palîdzçs Polijas problçma.