Udens tvaiks un udens

Ûdens tvaiki ir bieþi lietotais ugunsdzçðanas lîdzeklis. Tas ir saistoðs tikai slçgtâs telpâs ar mazu kubikâtu. Tvaika izmantoðana ugunsgrçka dzçðanai plaðâs telpâs nedod vçlamos rezultâtus. Tvaikam ir svarîgs svars un tas nesasniedz pareizu ugunsdzçðanas koncentrâciju atklâtâ vietâ.

Reìistrç ûdens tvaiku izmantoðanu telpâs, kuru tilpums nepârsniedz 500-520 m3. Tâm jâbût slçgtâm telpâm. Jebkuras noplûdes samazinâs tvaika slâpçðanas efektivitâti.Visbieþâk ûdens tvaiki ir saistîti ar ugunsgrçku dzçðanu, kas var atrasties koka þâvçðanas telpâs, uzliesmojoðu materiâlu glabâtuvçs, uz kuìiem, naftas produktu sûknçðanâ, interjeros ar vulkanizâcijas katliem vai rektifikâcijas kolonnâm.Tvaiks, kâ ugunsdzçsîbas materiâls, var bût vçrsts uz cieto íermeòu ugunsgrçku dzçðanu, kas noteiktos temperatûras apstâkïos nereaìç ar ûdeni. Tas nav pozitîvs un ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçku dzçðanai, ja sadedzinâðanas materiâli, saskaroties ar tvaiku, tiks iznîcinâti.Ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçka dzçðanai izraisa skâbekïa koncentrâcijas samazinâðanos lîdz lîmenim, kurâ sadegðanas process ir slikts. Tvaiks iztvaiko degoðas gâzes degðanas jomâ.Visefektîvâkais un efektîvâkais ir ugunsgrçku dzçðana ar piesâtinâtu tvaiku, kas tiek piegâdâta ar spiedienu no 6 lîdz pat 8 atmosfçrâm.Tvaiku kâ ugunsdzçsîbas lîdzekli "tvaika ugunsdzçsîbas" var ârstçt tikai mûsdienu vietâs, kas ir saistîtas ar pârliecîbu, ka tajâs nav iedzîvotâju. No padomiem par plaðu ugunsdzçsîbas spiedienu tvaiks varçtu radît traucçjumus veselîbai un pat bût cilvçks.